[<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d932.1931973990141!2d106.71525322922884!3d20.840879552490417!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7b383e6cd0d1%3A0x71775296f6e8866e!2zxJDhu5MgQ8WpIFBo4bqhbSBUaMaw4bufbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1651072035954!5m2!1svi!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>]

Chợ đồ cũ Phạm Thưởng Hải Phòng

64 Chợ Lũng, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng

0944.28.1102

0944.28.1102

hotro@chodocuhp.com

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d932.1931973990141!2d106.71525322922884!3d20.840879552490417!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7b383e6cd0d1%3A0x71775296f6e8866e!2zxJDhu5MgQ8WpIFBo4bqhbSBUaMaw4bufbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1651072035954!5m2!1svi!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>